Strašnický evangelický sbor

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze – Strašnicích patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů. Takové postavení je samozřejmě důvodem k radosti, zároveň však zavazuje a přináší i některé problémy.

Nad novou křtitelnicí

Sochař Ivan Jilemnický vytvořil pro strašnickou modlitebnu novou křtitelnici. Křtitelnice bude sloužit křtu dětí i dospělých.
„Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Obsahem křestní formule je tedy přiznání k Bohu podle trojičního učení o Bohu Otci, Synu i Duchu svatému. Co to znamená?
Bůh je základ světa, jeho počátek i konec, původ, jeho smysl i cíl. Jako takový je ovšem neuchopitelný smysly ani úvahou nebo „nadsmyslovým nazíráním“, nedokazatelný pokusem ani výpočtem, nemanipulovatelný kulticky ani magicky. Tento Bůh byl ovšem poznán jako laskavý, plný lásky, jako láska sama. Proto Bůh Otec.
Neviditelný Bůh je ovšem člověku nablízku - navzdory vší neuchopitelnosti. Je blízký jako přítel a bratr, jako člověk - ve všem, čím člověk prochází. Nic lidského mu není cizí - kromě hříchu. Žádná radost ani bolest lidské existence mu nejsou nepřístupné. Ve všem je s námi. To je Syn - člověk Ježíš.
Přítomnost Boží s námi není ovšem „bezzubá“. Projevuje se mocí. Tuto moc my lidé nemůžeme ovládat, zapínat, vypínat ani směrovat. Můžeme ji pouze přijmout, být jí otevřeni. Moc se projevuje nezávisle na lidských představách. To je Duch svatý. Při křtu se člověk (křtící, křtěný, rodiče křtěného) přihlašuje k Bohu a Bůh se přihlašuje k člověku. Člověk ví o svém vztahu k Bohu a o Božím vztahu k člověku. Boží blízkost si člověk nemůže ani dokázat ani zajistit. Nemůže a nemusí. To je víra: spolehnutí, že ten, kterého člověk nemůže nijak dokázat ani připoutat, je člověku láskyplně nablízku bez důkazů i bez připoutání. Křest Boží blízkost nezajišťuje, nýbrž potvrzuje a dosvědčuje.
Obsah křtu je tedy cele neviditelný a neuchopitelný, podobně jako Bůh sám. Proto je velkým darem, že člověk může neviditelný obsah křtu „znamenat“ a zpřítomňovat viditelným znamením. To se děje pomocí přírodního živlu (voda). Na množství vody nezáleží, obsah křtu je nezávislý i na osobě křtícího. Ale máme-li tuto možnost viditelného znamení a zpřítomnění, ať je opravdu vidět - ve vší kráse.
Novou strašnickou křtitelnici vytvořil sochař ze zemitého materiálu - z dubového dřeva. Těžké dubové dřevo je poznamenáno žlutou plastickou žílou, která barevně navazuje na žlutou barvu dřevěných lišt v průčelí strašnické modlitebny (viz obrázek na hlavní straně). Ty připomínají vertikálu lidského života: Boží slovo plné odpuštění, spravedlnosti i požehnání. Těžká hmota lidského údělu je oživena, dostává smysl.
Podobným směrem míří i znamení vody křtu: člověk je omýván a oživován Boží láskou, aby měl sílu k dobrému slovu i skutku, k životu v Pravdě.

Původ sboru sahá do 30.let.

Z té doby pochází i současná modlitebna, zvenčí nenápadná (vchází se činžovním domem, který nijak nevybočuje z fronty ostatních domů). Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Naopak, poslední úprava ze začátku 90. let slohovou jednotnost ještě podtrhuje. Tehdy vznikla čelní stěna, která se zatím stala již jakýmsi symbolem strašnického sboru (viz logo na titulní straně), Ze stejné doby jsou i nové varhany, využívané m.j. při častých koncertních příležitostech. Zde se tedy neděli co neděli shromažďují evangelíci ze Strašnic i z širokého okruhu okolních čtvrtí a sídlišť, i nemálo členů sboru patřících bydlištěm do jiných pražských obvodů. Běžně tu bývá shromážděno přes sto účastníků bohoslužeb, při některých příležitostech bývá návštěvníků hodně přes 150. Zde se společně zamýšlíme nad biblickými tématy, snažíme se vytvořit pěknou atmosféru, tradičně řečeno sdílíme společenství.

Od svého vzniku v roce 1930 až do léta 2001 nebyl sborový dům ze strany uličního průčelí opravován a tak fasáda zůstávala stále tatáž. Původní barva již nebyla k rozeznání, sborový dům se na dlouhá léta stal jednou z šedivých budov v šedivé ulici. Jen měděný kalich s biblí nad vchodem oznamoval, že se čímsi liší od ostatních – ale i ten už byl zvetšelý a snadno přehlédnutelný. O nutnosti rekonstrukce se hovořilo dlouho, avšak mnohem závažnějšími přestavbami musel nejprve projít interiér a střecha modlitebny.

Nyní tedy fasáda nově zazářila do ulice, včetně nových vstupních dveří a včetně dokonale restaurovaného kalicha. Oproti původní podobě dochované na fotografiích doznala podstatných změn v barevném řešení i v některých „důležitých detailech“ (podoba a umístění informační tabule a vývěsní skříňky, osvětlení vchodu atd.).
Barevná kombinace ani celkové úpravy nejsou nahodilé – o tom ostatně vypovídá autor výtvarného řešení fasády, student architektury Ondřej Smolík:

Vždycky mě trochu mrzelo, že náš kostel vůbec nevypadá jako kostel a že se nijak neliší od ostatních budov v ulici. Mnoho mých známých ani nechtělo věřit, že chodim do kostela "bez věže". A možná i náhodný kolemjdoucí nechápal, proč se tolik lidí v neděli ráno noří do sklepa šedivého činžáku. Proto jsem se snažil vyjádřit, že se jedná o kostel. Jedním z atributů kostela je věž (dominanta), zde je tento znak hlavní myšlenkou řesení fasády. Červená (cihlová) plocha na fasádě symbolizuje hmotu kostela, ktery je ve skutečnosti schován ve dvoře.
[Ondřej Smolík15.10.2001 Rennes].

Varhany

Prvních osm let varhany ve strašnické modlitebně nebyly, doprovázelo se na harmonium. Teprve v r. 1938 postavila pražská firma "Karel Urban" dvoumanuálový nástroj a v neděli 18. prosince 1938 byly varhany odevzdány svému účelu při příležitosti 20. výročí spojení evangelických církví, a tedy vzniku ČCE.
Generální rekonstrukci varhan provedl Jiří Bíca. Hlavní změnou bylo nahrazení poruchové pneumatické soustavy soustavou elektropneumatickou. Nová dispozice umožňuje nejen liturgickou, nýbrž i koncertní hru. Pro lepší kontakt varhaníka byl hrací stůl přesunut ze svého původního místa (v podlaží za modlitebnou) vedle stolu Páně, do průčelí modlitebny. Nově opravené varhany byly sboru odevzdány při Neděli díkčinění 12. října 1997. Od té doby nástroj vyzkoušeli mnozí přední pražští a čeští varhaníci a hudebníci (Jaroslav Krček, prof. Václav Rabas, prof. Dorothea Fleischmannová a další). Všichni ocenili vynikající dispozici i intonaci, umožňující přes původní soustředění na liturgickou hru i koncertní využití. Krásná akustika modlitebny tak získala další využití. Varhanní koncerty od té doby patří k stálým programům života strašnického sboru i celé obce.

Život sboru

Život sboru ovšem nejsou jenom nedělní bohoslužby. Nejrůznější pravidelná i příležitostná setkání v týdnu pro všechny generace, aktivity dětí a mládeže, včetně tak atraktivních jako je dramatický a keramický kroužek, letní tábor, kanoistická voda, spolupráce s blízkou diakonií, to jsou stáje jenom některé z mnoha činností, kterými se Strašnice mohou “pochlubit” – i když, samozřejmě, nejde tu o nějakou prestiž, nýbrž pouze a výhradně o využití možností, které nám byly dány.
Život sboru má i svou stránku ekonomickou. Provoz sborového domu i všechny jeho opravy, úpravy i údržba, platy zaměstnanců, odvody do celocírkevní pokladny i sbírky pro pomoc tam, kde je potřebí - to vše hradí sbor výhradně z dobrovolných darů svých členů a přátel. Jiné "sponzory" sbor nemá a těžko mít bude. Jediným příspěvkem "zvenčí" je dotace Ministerstva kultury na plat kazatele, i ten je ovšem z podstatné části hrazen ze sborových prostředků. Vývoj příjmů sboru z darů členů, za uplynulých 20 let, ukazuje graf (kliknutím se otevře větší obrázek) - Graf obětavosti členů sboru 1995 - 2013 .


Strašnický sbor je tedy sbor živý v tom nejlepším slova smyslu, nabízející duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak není takovým věcem příliš nakloněna. V souladu s tím je i jeho sociální složení, z velké části z řad inteligence.

Zavítáte-li na strašnické bohoslužby nebo třeba na některou ze zdejších hudebních akcí, rádi Vás uvidíme.


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky