Biblické texty k zamyšlení

Biblické výklady, kázání, zde postupně přibývají. Autorem všech uvedených textů je farář strašnického sboru Pavel Klinecký, není-li uvedeno jinak. Text vybraný na měsíc prosinec 2014 má titulek Jak přichází Příchod a je zapsán v Lukášově evangeliu Luk 11, 14 – 23.

Každý týden nové kázání

Aktuální text kázaní, z poslední neděle (s výjimkou letních měsíců), si můžete na tomto místě zkopirovat. Text kázání je zde uložen většinou jako soubor MS Word typu .RTF nebo DOC- text, občas - s grafikou v PDF formátu, zde je kázaní z neděle 28. prosince 2014. Z Vánočních kázání je zde kazání štědrovečerní 24. prosince , z Božího hodu 25. prosincea na Štěpána 26. prosince.

Audio nahrávky bohoslužeb

Bohoslužby přenášené rozhlasem ČRo2 z našeho evangelického sboru v Praze 10 Strašnicích, jsou ke stažení v mp3 formátu na webu Českého rozhlasu, v rubrice - bohoslužby. Audio (mp3) nahrávka z neděle 29.ledna 2006, 1.října 2006, 11.února 2007, 10.února 2008, 18.ledna 2009, 17.ledna 2010, 16.ledna 2011, 10.června 2012, 3.února 2013, a poslední ze 2.února 2014.

Předchozí texty v souboru biblických úvah:

Přijď království tvé Mt 6, 10 leden 2014
Realita Božího hlasu Sk 9,1 – 9 únor 2014
Varujte se modlářství! 1J 5,21březen 2014
Nejen chlebem živ je člověk Ž 17,12 – 15duben 2014
Milosrdenství Boží uprostřed světa Ž 33,4 – 5květen 2014
Nechť vejdete do svatyně! Žd 6,19červen 2014
Duch svatý – Boží proměňování Jr 23, 23červenec 2014
Voda potopy a voda křtu Gn 9, 8 – 17srpen 2014
Slunce už nezapadne Iz 60, 19 – 20září 2014
Nekonečný příběh života míří k cíli skrze lásku Ř 15, 1 – 3říjen 2014, anglicky
Spojení nespojitelného J 8, 2 – 11listopad 2014, anglicky
Jak přichází Příchod Luk 11, 14 – 23prosinec 2014
Samozřejmá moudrost Př 8, 1 – 23leden 2013
Farizeus a celník Luk 18, 9 - 14únor 2013
Za koho mě pokládáte vy? Mk 8, 27 – 30březen 2013
Setkání se životem v místě smrti Mk 16, 1 - 8duben 2013
Hospodin a strašáci v okurkovém poli Jr 10, 1 - 6květen 2013
Slovo života 1J 1, 1 – 5červen 2013
Abramův riskantní krok Gn 12,1 – 9červenec 2013
„My a oni“ v nás 2Te 1, 6 – 10srpen 2013
Ořte sobě ouhor v nás Oz 10, 12září 2013
Nový život nejen pro syna z Naim Luk 7, 11 – 17říjen 2013
Kristus ve vás – mezi vámi 2K 13, 5listopad 2013
Křest, hřích a nový život Řím 6, 4prosinec 2013
Odcházení a přicházení Ř 13,11 - 14 leden 2012, anglicky
Hrozné chvályhodné skutky Boží… Ex 15,11 únor 2012
Bůh je Hospodin zástupů Ž 84 březen 2012
Co vidí naše oči 1Kr 19,1 - 16 duben 2012
Kdo má, dostane, kdo nemá, neví, že má Lk 8,17–18květen 2012
Duch svatý převrací lidské myšlení Sk 11, 1–8červen 2012
Pád a vzestup Jonášův Jon 2,1-10červenec 2012
O dvou lvech lvi v jedné krajině 1Pt 1, 1 – 11srpen 2012
Moudrost člověka, bláznovství Boha? 1K 1, 18 – 26září 2012
Kde udělali farizeové chybu? Mt 23, 24říjen 2012
Nahá církev v trní světa Iz 55,1 - 5listopad 2012
Jak přichází Bůh Žd 13, 1 – 2prosinec 2012
Nebojte se - bojte se Luk 12,4 - 9leden 2011
Jákobovo zrání Gn 27, 1 - 29 únor 2011
Podivné kouzlo Elíšovo 2Kr 6, 8 - 23 březen 2011
Druhá smrt a vítězný věnec Zj 2,8 - 11 duben 2011
Strach a bázeň Mk 14, 32 - 34 květen 2011
Modlitba Ž 28 červen 2011
Tělo, duše, duch 1J 4,1 - 3 červenec 2011
Kde jsi, člověče? Gn 3,9 - 10 srpen 2011
Zbožnost v jednadvacátém století Tt 2,11 - 13 září 2011
„Buďte jedné mysli, jednoho smýšlení“, říká Písmo… Fp 2,1 - 5 říjen 2011
Bloudící duch Luk 11,24 - 26 listopad 2011
Cesta, pravda, život Fp 2,1 - 5 prosinec 2011
Bohatá žeň si žádá žence Mt 9, 35 - 38 leden 2010
Nařízení pro radost Ž 19,8 - 9 a 1J 2,1 - 5únor 2010
Před smrtí a po smrti Luk 16,19 - 31 březen 2010
Velbloud uchem jehly Mk 10, 23 - 27 duben 2010
Ještě větší svoboda J 15, 16 květen 2010
Svatá Trojice – dobrý rámec pro život 1J 2,24 - 25červen 2010
Zůstat v Kristu J 15, 7 červenec 2010
Nesuďte, nezavrhujte. Odpouštějte. Lk 6,36 - 37 a Ř 2,1 - 8 srpen 2010
Bolestná moudrost? Kaz 1,17 - 18září 2010
Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté Sk 10,23b-28a; 43-48aříjen 2010
Myslím, tedy jsem 1K 2,6 - 16listopad 2010
Pane, sestup! Vlastně – vždyť už… Iz 63,15 - 64,3prosinec 2010
Novoroční meditace Př 15,33 - 16,7leden 2009
Marie, matka jednoty křesťanů Rozhlasový přenos 18.1.2009 únor 2009
Mlčeti stříbro, mluviti zlato Ž 32, 1-5 a 10-11březen 2009, anglicky
Na co je čas, co je důležité? Ag 1,5.9.13-15duben 2009
Kosmický Kristus, aneb v jakém světě žijeme Ko 1,15 - 20květen 2009
Církev je Boží dar, nejen kulturní jev dějin Sk 2,41 - 47červen 2009
Láska k nepřátelům L 6, 27 - 31červenec 2009
Quasimodogeniti Sk 17,18 - 32srpen 2009
Vzkříšení Jairovy dcery Ko 1,17září 2009
Sloup života Nu 9,15 - 23říjen 2009
Hospodin vzdaluje naše nevěrnosti Z 103listopad 2009
Kde je království Boží L 18,1 - 8prosinec 2009
Stavějte a budujte Jr 29, 1 - 14 leden 2008
Zděšení až po bouři Luk 8, 22 - 25 únor 2008
Věřím v jediného Boha 1K 8, 5 - 6 březen 2008
Šance pro Heroda Mk 6, 17 - 28 duben 2008
Pán Bůh se modlí za člověka Luk 22,31 - 32květen 2008
Živá voda Jan 4,14 červen 2008
Poutník se raduje z jednoty lidu před Bohem Ž 133 červenec 2008
V ztišení je vaše spása Iz 30, 5 srpen 2008
Našel, ukryl, prodal, koupil. Stálo to za to Mt 13, 44září 2008
Komu věříme? Sk 19,23 - 40 říjen 2008
Krize církve v Efezu Zj 2,1 - 7 listopad 2008
Soud nad světem J 12, 44 - 50 prosinec 2008
Pokoj od základu Ř 5, 1 - 5leden 2007
Uzdravení posedlého chlapce Luk 9, 37 - 43 únor 2007, anglicky
Radost postu a pokání Žd 4, 14 - 16 březen 2007
Podobenství o pleveli mezi pšenicí Mt 13, 24 - 30 duben 2007
Moudrost pravého poznání Ž 111 květen 2007
Poražený hřích 1K 15, 54b - 55 červen 2007
Podobenství o hostině L 14, 15 - 24 červenec 2007
Odpověď na věčné otázky Lv 19, 31srpen 2007
O vyslyšení proseb Lk 11,5-13září 2007
Dospělý člověk Př 15, 14-15říjen 2007
Dík za Písmo svaté 2K 2,14 - 3,6listopad 2007
Zachariášovo oněmění Luk 1, 5 - 25prosinec 2007
Víra a církev a příští dny 1Pa 29, 10 - 20 leden 2006
Povolání Mk 1, 16 - 20 únor 2006
Stalo se slovo Boží Luk 3, 2 - 3 březen 2006
Peníze vyřeší všechno, řekl Kazatel… Kaz 10, 15 - 20duben 2006
Nejdůležitější aktualita - věčnost Ž 93květen 2006, anglicky
Andělé mezi námi Žd 13, 2červen 2006
Cesta i pravda i život J 11, 1 - 7červenec 2006
Jedenácté přikázání Dt 26, 11srpen 2006
Boží spravedlnost J 16, 8 a Ž 89, 16 září 2006
Synové a dcery Boží Ř 8, 15 - 16říjen 2006
Chléb náš vezdejší Mt 6, 11listopad 2006
Modřany, otevřete brány! Ž 24,7 - 10prosinec 2006
Svoboda a jednota Fp 1,27 - 2,5 leden 2005
Proč to Bůh dopustil? Mk 13, 28 - 31 únor 2005
Trvale udržitelný rozvoj víry Kaz 7, 15 - 20březen 2005, anglicky
Vzkříšení setníkovo Mk 15, 29 - 39 duben 2005
Rozchod a setkání Gn 13, 1 - 11 květen 2005
Když dva dělají (skoro) totéž Sk 16, 25 červen 2005
Podobenství o soudci a vdově Luk 18, 1 - 8 červenec 2005
Kde je rozdíl? Mal 3, 13 - 18 srpen 2005
Jobovy zvěsti Jb 42, 12 - 17září 2005, anglicky
Zaklínači Boží ? Sk 19, 11 - 17říjen 2005
Díkčinění na prahu hojnosti Dt 6, 4 - 12listopad 2005
Adventní realismus Zj 1, 4 - 8prosinec 2005
Zákon a víra Ga 3, 23 - 29 leden 2004
Pracné dobývání hloubek Luk 6, 47 - 49 únor 2004
Samson Ex 20, 1 - 7 březen 2004
Kámen Ž 118, 22 duben 2004
Prázdný hrob - a dál? Mk 16,1 - 8 květen 2004
Jonášova modlitba Jon 2, 1 - 10 červen 2004
Ptej se na dřívější časy Dt 4, 31 - 35červenec 2004
Moudrost nemluvňat Luk 10, 21 - 24srpen 2004
Oběť je zisk Mk 12, 41 - 44září 2004, anglicky
Pokoj jako řeka Iz 48, 17 - 18říjen 2004, anglicky
Pevný bod ve vesmíru Jan 6, 63listopad 2004
Jak přichází Hospodin? Gn 18,1-16prosinec 2004


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Creative Commons License